Đối Tác

    29/04/2016

3/ Khách hàng và đối tác:

Qua h¬n 12 n¨m ho¹t ®éng, C«ng ty ®· t¹o ®­îc cho m×nh mét sè kh¸ch hµng th­êng xuyªn nh­­:

1.Công ty Cổ phần LICOGI 13 – nền móng xây dựng.

Địa chỉ: Toà nhà licogi13 - Đường Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân - Hà Nội.

2.Công ty TNHH thiết bị công nghiệp nặng MICO – MICO Group.

Địa chỉ: Tòa nhà Vincom – Hai Bà Trưng – Hà Nội.

3.Công ty thiết bị phụ tùng Đà Nẵng - DEASCO.

Địa chỉ: 53 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

4.Công ty Xây dựng công trình giao thông 829.

                  Địa chỉ: 61 ngâ 342 ®­êng Kh­¬ng §×nh – P.H¹ §×nh – Q. Thanh Xu©n – Hµ Néi

5.Công ty Xây dựng công trình giao thông 810.

Địa chỉ:  Ngõ 83 - Đường Ngọc Hồi – Hoàng Liệt – Hoàng Mai – Hà Nội

6.Công ty Xây dựng công trình giao thông 892.

                  Địa chỉ: 268 Kh­¬ng §×nh – Thanh Xu©n – Hµ Néi

7.Công ty Xây dựng công trình giao thông 872.

                  Địa chỉ: Km 9 – §­­êng Gi¶i Phãng – Thanh Tr× - Hµ Néi

8.Công ty Cổ phần LICOGI 16.6.

Địa chỉ: Tầng 4 toµ nhµ v¨n phßng c«ng ty 34 – khuÊt Duy TiÕn – Thanh Xu©n – Hµ Néi

  1. Công ty CP Kỹ thuật Nền móng và Công trình ngầm FECON.

Địa chỉ: Tầng 15- Tháp CEO - HH2-1 - Khu đô thị mới Mễ Trì Hạ - Từ Liêm – Hà Nôị

  1. Công ty CP Kỹ thuật Xây dựng TRAMICO.

Địa chỉ: Sè 14 N7B Khu ®« thÞ Trung Hoµ - Nh©n ChÝnh – Thanh Xu©n – Hµ Néi

11.Công ty CP Hoàng An.

Địa chỉ: An Thượng – Hoài Đức – Hà Nội

12.Công ty CP Cơ khí Xây dựng số 18 COMA18.

           Địa chỉ: : Km10 – NguyÔn Tr·i – Thanh Xu©n – Hµ Néi

13.Công ty TNHH vận tải và lắp máy 269.

Địa chỉ: P.501C - Tháp LILAMA - 124 Minh Khai - Hà Nội.

14. Công ty CP đầu tư CMC

Địa chỉ:  Ngõ 83 - Đường Ngọc Hồi – Hoàng Liệt – Hoàng Mai – Hà Nội

15. Công ty cổ phần đầu tư & xây lắp Thành An

Địa chỉ:  21 Lê Văn Lương - Nhân Chính – Thanh Xuân - Hà Nội

16. Công ty TNHH AJURENTAL Việt Nam

Địa chỉ:  Tầng 4 Toà nhà  Vimeco E9 - Phạm Hùng -  Hà Nội

17.  Công ty xây dựng và phát triển nhà Mê  Linh

Địa chỉ:  Số 50 đường Nguyễn Trãi - Phúc Yên - Vĩnh Phúc

18.  Công ty xây dựng 384 - Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn

Địa chỉ: Km 3 – QL 9 – Hµ §«ng – Qu¶ng TrÞ

19.  CN C«ng ty  x©y dùng d©n dông & c«ng nghiÖp DELTA

Địa chỉ: 43R/21 Hå V¨n Huª – Ph­êng 9 – QuËn Phó NhuËn – TP HCM

20. Doanh nghiÖp t­ nh©n Kim ChÊt

§Þa chØ: Tæ 11 – ChiÒng LÒ – TP S¬n La

21. C«ng ty cæ phÇn x©y dùng sè 21

§Þa ChØ: Phó La – Hµ §«ng – Hµ Néi

22. C«ng ty TNHH x©y dùng Gia MÉn Viªt Nam

§Þa chØ: Sè 10 l« 3B- ®­êng Trung Yªn 11 – Trung Hoµ - CÇu GiÊy – Hµ Néi

23. Cty CP x©y dùng & ph¸t triÓn n«ng th«n 6

§Þa chØ: 36/120 ®­êng Tr­êng Chinh – Hµ Néi

24. C«ng ty 17 – Bé Quèc Phßng

§Þa chØ: Quèc lé 1A – Ngò HiÖp – Thanh Tr× - Hµ Néi

25. C«ng ty cæ phÇn dÞch vô & th­¬ng m¹i 568

§Þa chØ: Yªn T©n – Hoµ TiÕn – Yªn Phong – B¾c Ninh

26.C«ng ty x©y dùng c«ng tr×nh Hµ Lµo

§Þa chØ: Ph­êng Kim T©n – TP Lµo Cai

27. Chi nh¸nh c«ng ty cæ phÇn S«ng Hång 36.1

§Þa chØ: Ph­êng N«ng Trang – ViÖt Tr× - Phó Thä

28. C«ng ty cæ phÇn cÇu 3 Th¨ng Long

§Þa chØ: H¶i Bèi - §«ng Anh – Hµ Néi

29. C«ng ty cæ phÇn thi c«ng c¬ giíi & l¾p m¸y dÇu khÝ

§Þa chØ: TÇng 4 – 5 toµ nhµ San Nam – DÞch Väng  HËu – CÇu GiÊy – Hµ Néi

30.C«ng ty CP XD SX & TM  Minh Thµnh

§Þa chØ:  A1 – KCN Phïng X¸ - Th¹ch ThÊt – Hµ Néi

31. C«ng ty TNHH Samkoo Vina

§Þa chØ: TÇng 5 – Tßa nhµ hçn hîp HH3 – K§T Mü §×nh – S«ng §µ - X· MÔ Tr× - HuyÖn Tõ Liªm – TP. Hµ Néi.

32. C«ng ty TNHH Shinsung Control – ViÖt Nam

§Þa chØ: KCN Liªn Hîp Thµnh Long – X· §×nh Dï – HuyÖn V¨n L©m – TØnh H­ng Yªn.

33. C«ng ty cæ phÇn luyÖn c¸n thÐp Sãc S¬n

§Þa chØ: Km22 + 600 – TØnh lé 280 – X· L©m Thao – HuyÖn L­¬ng Tµi – TØnh B¾c Ninh.

34. C«ng ty cæ phÇn vËn t¶i vµ l¾p m¸y Hµ Néi

§Þa chØ: TÇng 2 – Sè nhµ 22 – TËp thÓ xuÊt nhËp khÈu thñy s¶n – Ph­êng Nh©n ChÝnh – QuËn Thanh Xu©n – TP. Hµ Néi.

vµ nhiÒu doanh nghiÖp, C«ng ty nhµ n­íc còng nh­­ t­­ nh©n trªn khu vùc Hµ Néi, c¸c tØnh l©n cËn, khu vùc MiÒn B¾c, MiÒn Trung vµ MiÒn Nam.

Bình luận

Nhận Ngay Báo Giá

  • Hotline: 098 111 9515
  • 094 168 1515
  • 0949.55.1515